X
GO

Organisatie

Het samenwerkingsverband ICC 'Regio Schiphol Bevlogen' bestaat uit alle deelnemende organisaties, het projectbureau en een begeleidingsgroep.

Het projectbureau is verantwoordelijk voor de operationele werkzaamheden, geadviseerd en bijgestaan door de begeleidingsgroep. Het projectbureau voert haar werkzaamheden proactief uit, maakt voorstellen en stelt adviezen op voor de begeleidingsgroep en de deelnemers. Het projectbureau acteert volledig vanuit het belang van de deelnemers. Het projectbureau legt maandelijks verantwoording af aan de begeleidingsgroep, respectievelijk aan de deelnemers tijdens regelmatig georganiseerde informatiebijeenkomsten.

De begeleidingsgroep wordt gevormd door een afvaardiging van de deelnemende organisaties. Elk jaar wisselt de samenstelling van de begeleidingsgroep, waarbij aandacht is voor een representatieve vertegenwoordiging en behoud van kennis en ervaring. De begeleidingsgroep kent een wisselend voorzitterschap. De begeleidingsgroep is naar buiten toe het eerste aanspreekpunt namens alle deelnemers. Adviezen en voorstellen worden besproken en voorgelegd aan de deelnemers. De begeleidingsgroep vertegenwoordigt het belang van alle deelnemende organisaties.

Voor de beoordeling van iedere aanbesteding wordt een gunningsteam samengesteld, bestaande uit inhoudelijke deskundigen en aanbestedingsdeskundigen van het ICC. Ieder jaar wordt na de gunning samen met LVNL en betreffende vliegbedrijven de actuele procedures en werkwijzes besproken. De vliegbedrijven presenteren daarbij de conceptvliegplannen.

Voor specifieke onderwerpen worden deskundigen van de deelnemers samengebracht in een werkgroep, die rapporteert aan de begeleidingsgroep.

Taken projectbureau

Aanbestedingen
Het ICC heeft als hoofddoel het vergroten van de leveringszekerheid van luchtfoto’s voor de gemeenten in het gebied rondom Schiphol. Door jaarlijks een Europese aanbesteding te doen namens de deelnemende organisaties wordt bereikt dat er minder partijen een aanvraag doen bij de Luchtverkeersleiding Nederland. Dit vergroot de kans op succes. In het hele traject behartigt het ICC de belangen van de deelnemende organisaties in de regio Schiphol.

Concreet kunnen de volgende taken onderscheiden worden:
• Verzorgen & begeleiding bij inkoop luchtfoto’s & remote sensing producten
• Ontzorgen aanbestedingsprocedure
• Marktconsultaties
• Opstellen documenten & bestek
• Monitoren en bewaken uitvoering & voortgang
• Controle & acceptatiefase
• Evaluatie

Informatievoorziening en gebruikersondersteuning
Naast de aanbesteding ondersteunt het ICC de deelnemende organisaties bij technische en inhoudelijke vraagstukken over de lopende projecten. Verder worden er regelmatig informatiebijeenkomsten gehouden met als doel de kennis van de deelnemende organisaties te verbreden. Kennisverbreding ontstaat door het gezamenlijk doen van een workshop of een expert een presentatie laten houden van zijn vakgebied. Tot slot volgt het ICC de trends en deelt dit met de deelnemende organisaties wanneer dit nodig is.